Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij “De Kemenade” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39050205 (hierna: “De Kemenade”), partij is.
 2. De ouder/verzorger van een kind die een overeenkomst met “De Kemenade” aangaat wordt hierna genoemd: ‘opdrachtgever’.
 3. Een persoon dat deelneemt aan de verschillende zwemopleidingen van “De Kemenade” waaronder de zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A, B of C van de Nationale Raad Zwemveiligheid, wordt hierna genoemd: leerling. Een persoon die gebruik maakt van het zwembad van “De Kemenade” wordt hierna genoemd: Gast.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken indien door “De Kemenade” uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
 5. Alle personen die gebruik maken van het zwembad van De Kemenade” dienen lid van “De Kemenade” te zijn.

 

2. Inschrijving diverse zwemlessen waaronder diploma A, B en C

 

 1. De opdrachtgever kan een leerling uitsluitend inschrijven voor zwemlessen via de website van “De Kemenade”. De overeenkomst tussen “De Kemenade” en de opdrachtgever komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van “De Kemenade”.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld door een aanmelding te plaatsen op de website van “De Kemenade”) heeft aanvaard, bevestigt “De Kemenade” onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen worden ingeschreven voor zwemles. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen, dient de leerling minimaal 4 jaar oud te zijn.
 4. Bij de inschrijving dienen eventuele lichamelijke of fysieke beperkingen te worden gemeld.
 5. De leerling is pas definitief ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op het rekeningnummer van “De Kemenade” is bijgeschreven.
 6. De zwemles tijden waarop de zwemlessen worden aangeboden zijn te vinden op de website van “De Kemenade”.

 

3. Prijzen en betaling zwemlessen A, B en C

 

 1. Bij inschrijving voor de zwemlessen dient opdrachtgever het inschrijfgeld te voldoen aan “De Kemenade” om de inschrijving definitief te maken. De hoogte van het inschrijfgeld en de prijzen van abonnementen van de diverse aangeboden cursussen en zwemlessen staan vermeld op de website van “De Kemenade”. Ook de hoogte van het examengeld staat vermeld op de website en dient voor aanvang van het diplomazwemmen te worden voldaan. Elk halfjaar kan een prijsindexering plaatsvinden.
 2. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid te kiezen uit onderstaande opties;
  Optie 1; maandelijkse incasso betaling maandelijks vooruit op de komende lesmaand.
  Optie 2; Startaanbieding, vooruitbetaling voor de eerste 6 lesmaanden. Na 6 maanden gaat dit over naar maandelijkse betaling middels automatische incasso.
  Optie 3; Diploma A garantieplan, dit garantieplan is toegankelijk voor leerlingen vanaf 6 jaar en zonder lichamelijke of fysieke beperkingen.
 3. Het contributiegeld wordt maandelijks rond de 25ste vooraf gaande aan de lesmaand door “De Kemenade” geïncasseerd door afschrijving van het bedrag van de bankrekening van opdrachtgever. Opdrachtgever geeft door het invullen van het inschrijfformulier op de website een schriftelijke machtiging aan “De Kemenade” om de lesgelden te innen.
 4. Bij een mislukte afschrijving of een onterechte stornering zal “De Kemenade” een herinneringsmail met factuur aan de opdrachtgever sturen met het verzoek per omgaande de betaling te voldoen. Mocht de betaling alsnog na 8 dagen uitblijven dan wordt er een aanmaning verstuurd waarbij de opdrachtgever een termijn van 14 dagen wordt gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 5. ‘De Kemenade” behoudt, bij uitblijven van betaling, zich het recht om 30 dagen na factuur datum een incassobureau in te schakelen om de openstaande vordering te incasseren. De opdrachtgever is gehouden de kosten die “De Kemenade” moet maken te vergoeden, waaronder de incassokosten en wettelijke rente. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde met een maximum van € 1.000,- “De Kemenade” is bevoegd de leerling de toegang tot de zwemlessen te ontzeggen vanaf het moment dat er sprake is van een betalingsachterstand van 1 maand. 

 

4. Deelneming zwemlessen

 

 1. Indien de leerling gebruik maakt van het diploma A garantieplan dient de leerling minimaal 90% van de maandelijkse lessen aanwezig te zijn én te voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van het zwemdiploma A.
 2. Leerlingen die om wat voor reden dan ook zwemlessen missen, kunnen deze na afmelding in het zwemles systeem We-Score binnen 3 weken na afmelding inhalen.
 3. Van leerlingen die om medische redenen langdurig niet kunnen/mogen zwemmen kan de maandelijkse betaling opgeschort worden. Opdrachtgever dient dit bij bekend worden direct schriftelijk via mail zwemmen@dekemenade.nl te melden, betaling wordt 14 dagen na melding opgeschort.
 4. Eventuele lichamelijke of fysieke beperkingen van een leerling dienen voorafgaand aan de zwemles (door opdrachtgever) te worden gemeld bij de zweminstructeur.
 5. Leerlingen dienen zindelijk te zijn en zelfstandig naar het toilet te kunnen gaan.
 6. Leerling dient zelf voor opblaasbare zwemvleugeltjes met zijn/haar naam erop te zorgen.
 7. Leerling wordt verzocht om buiten het zwembassin slippers te dragen. Met ook hier zijn/haar naam op.
 8. Omkleden van de leerling geschied in daarvoor aanwezige kleedkamers, het is niet toegestaan om met straatschoeisel de kleedkamers te betreden. Ouders/verzorgers dienen in de kleedkamers overtrekslofjes of slippers te dragen.
 9. Gevonden voorwerpen worden tot 30 dagen na vondst bewaard, daarna worden ze aan een goed doel geschonken.
 10. “De Kemenade” kan niet worden verplicht een leerling met een mentale of geestelijke beperking toe te laten tot de gewone reguliere zwemlessen, indien “De Kemenade” daarvoor gegronde reden heeft.
 11. Leerlingen met een mentale of geestelijke beperking kunnen zich aanmelden bij “Stichting Onder Dak” te Dronten. “De Kemenade” treedt in overleg met “Stichting Onder Dak” om te bepalen of de aangemelde leerling geschikt is voor zwemlessen via “Stichting Onder Dak”. “De Kemenade “ is niet verplicht leerlingen toe te laten die door “Stichting Onder Dak” aangemeld worden.
 12. Indien de opdrachtgever heeft nagelaten om de fysieke of mentale beperking van de cursist kenbaar te maken en heeft de opdrachtgever gekozen voor een lespakket, dan zal dit pakket worden beëindigd.
 13. Tijdens erkende Nederlandse feestdagen wordt er geen zwemles gegeven en is het zwembad gesloten. Deze zwemlessen kunnen niet worden ingehaald.

 

 5. Opzegging

 

 1. De opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden. De opzegging dient geadresseerd te worden aan zwemmen@dekemenade.nl
 2. Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten die strekt tot aankoop van een lespakket, zal geen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde bedrag.

 

6. Ziekte

 

 1. Zwemlessen die wegens incidentele ziekte of afwezigheid niet door de leerling kunnen worden gevolgd, kunnen worden ingehaald.
 2. Leerlingen die wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn, dienen door opdrachtgever te worden afgemeld in het zwemvolgsysteem We-Score.
 3. Indien leerlingen langdurig ziek of afwezig zijn, dan zal hij/zij op de wachtlijst worden geplaatst tot aan het moment dat de cursist weer deel kan nemen aan de zwemlessen.

 

7. Veiligheid

 

 1. In het belang van de veiligheid van leerlingen en gasten dienen te allen tijde de instructies van de instructeurs van “De Kemenade” op te volgen. Zweminstructeurs kunnen leerlingen uitsluiten van deelname van een zwemles indien aanwijzingen niet worden opgevolgd en het gedrag de overige aanwezigen belemmert in het zwembad.
 2. Leerlingen, gasten en aanwezigen dienen de huisregels in acht te nemen. De huisregels zijn zichtbaar bij de binnenkomst aangebracht en worden op verzoek toegezonden.
 3. Leerlingen of gasten die als gevolg van een (besmettelijke) ziekte een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van anderen, mogen geen gebruik maken van de accommodatie.

 

8. Afzwemmen

 

 1. De zwemdocent bepaalt wanneer de leerling gereed is om af te zwemmen.
 2. Een leerling kan afzwemmen op een door “De Kemenade” vastgesteld afzwemmoment en indien wordt voldaan aan alle voorwaarden voor het afzwemmen van zwemdiploma A, B of C wat uitgegeven wordt door de Nationale Raad Zwemveiligheid.(NRZ)
 3. In de maand voorafgaand aan het afzwemmen vindt een toets plaats waar wordt gecontroleerd of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van zwemdiploma A, B of C wat uitgegeven wordt door de NRZ.
 4. Indien een leerling een zwemdiploma niet haalt op het daarvoor bestemde afzwemmoment, zal de leerling de zwemlessen dienen te vervolgen.
 5. De door “De Kemenade” aangeboden afzwemmomenten staan onder toezicht van de (NRZ).
 6. De kosten voor het zwemdiploma en het afzwemmen dienen 1 week voor het daadwerkelijke diploma zwemmen te zijn voldaan.

 

9. Aansprakelijkheid en overmacht

 

 1. “De Kemenade” is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van daden en/of nalaten van een leerling of gast, dan wel van personen wier handelen aan de leerling of gast kunnen worden toegerekend.
 2. “De Kemenade” is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen van de leerlingen, gasten of aanwezigen in het complex.
 3. “De Kemenade” is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade die mochten ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van “De Kemenade” liggen en op grond waarvan “De Kemenade” redelijkerwijs geen uitvoering meer kan geven aan de overeenkomsten met opdrachtgevers en leerlingen, daaronder begrepen o.a.:
  • brand;
  • werkstakingen;
  • ziekte van personeel van “De Kemenade”;
  • door de overheid opgelegde besluiten;
  • indien sprake is van een lek/technisch mankement van het zwembad als gevolg waarvan “De Kemenade” niet in staat is om zwemlessen aan te bieden aan leerlingen.
  • Alle overige onvoorziene calamiteiten.
 1. In geval van overmacht vindt geen restitutie van lesgelden plaats. 

 

Toepasselijke bepalingen indien een overeenkomst wordt gesloten via de website van “De Kemenade”.

 

10. Bedenktijd/herroeping

 

 1. Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten via de website van “De Kemenade”, dan heeft opdrachtgever het recht om binnen een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te herroepen.
 2. De bedenktijd gaat in de op dag nadat de opdrachtgever een bevestiging van inschrijving van “De Kemenade” heeft ontvangen.
 3. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de herroepingstermijn (bedenktijd) schriftelijk of per e-mail aan “De Kemenade” (zwemmen@dekemenade.nl)
 4. Herroeping dient plaats te vinden via het daarvoor bestemde modelformulier. Het modelformulier is verstrekt bij de bevestiging van de inschrijving en kan tevens worden opgevraagd via een mail aan “De Kemenade.nl”
 5. Restitutie van lesgeld zal plaatsvinden binnen 14 dagen na herroeping.
 6. Er zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden.

 

11. Privacy

 

 1. De persoonsgegevens die worden verwerkt door “De Kemenade”, worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het uitoefenen van de activiteiten van “De Kemenade”. Deze gegevens worden voor de administratie gebruikt door het programma WeScore eigendom van Ferm.app B.V. Het is Ferm.app B.V. nadrukkelijk verboden om gegevens van “De Kemenade” aan derden te verstrekken.
 2. Bij inschrijving gaat de opdrachtgever akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoelt.
 3. De verzamelde gegevens worden na het behalen van het gewenste diploma na 2 maanden verwijderd uit de administratie van WeScore en De Kemenade.
 4. De verzamelde gegevens kunnen op verzoek van opdrachtgever worden verwijderd uit de administratie van WeScore en De Kemenade.
 5. Het is niet toegestaan foto’s of ander beeldmateriaal waar anderen personen opstaan dan uw kind zelf, ongeblurd te publiceren op sociale media.
 6. “De Kemenade” vraagt bij eventueel beeldmateriaal gebruik voor promotie doeleinden schriftelijk toestemming aan de betrokkene.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.